Súhlas s podmienkami GDPR

Odoslaním kontaktného formulára poskytujem správcovia webu spoločnosti: Štefan Nagy , Nám. SNP 185/4,       929 01, Dunajská Streda, Slovenská Republika, IČO: 68647441, (ďalej len správca), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a to v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu neurčitú a prehlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé a presné.

Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu správcu a alebo e-mailom na adresu: bazenarnagy@gmail.com

Správca prehlasuje, že bude spracovávať údaje v súlade s platnou právnou úpravou a iba na účely, na ktoré sa mu poskytol súhlas.